ما زیباییها را با شما به اشتراک می گزاریم .
پخت نان محلی حاصل دست رنج روستائیان و کشاورزان
محبت زندگی روستایی به تولیدات اورگانیک و سادگی زندگی اهالی روستاها می باشد.

#روستاگردی_صومای_نیوز