اگر تحقیقات علمی و پیشرفتهای فن آوری به میدان عمل انتقال نیابد، هیچ سودی حاصل نخواهد شد.

تحقیقات کشاورزی در همه زمینه ها باید در عمل توسط اکثر مردم ، خصوصاً مردم مناطق روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

مشارکت مستمر مردم در کلیه مراحل اجرای طرح های آبخیزداری اعم از برنامه ریزی، اجرا و نگهداری و حفاظت بسیار حائز اهمیت است .