صف طولانی خودروهای ترازیتی ؟

تعمیر و راه اندازی ساختمان گمرک که چند مدتی است از افتتاح آن می گذرد ؟

تا چه حدی اهالی بخش از عملکرد و یا اشتغال گمرک رضایت دارند؟

 

تکمیل میشود…..