“آنچه را که جامعه بیشتر از علم نیاز دارد درک از مسائل اجتماعی می باشد که لازمه تشکیل جامعه بدون نقص و اصلاح شده می باشد “

0
1

#آموزش_راچگونه_ارزیابی_می کنید ؟

✍️محمدعلی علیزاده

✍️بنیان و اساس هر خانواده اصلاح شده و متمدن که بصورت یک جمع بعنوان جامعه شناخته میشود را از بدو تولد تا پایان منوط آموزش های است که بیشتر بعنوان تربیت یاد میشود .
✍️اما از زمانی که انسان آموختن علم را آغاز و نیاز خود را در خواندن و نوشتن یافت در کنار هر خانواده ای اولین جای که تربیت و آموزش افراد جامعه را برعهده گرفت آموزش و پرورش می باشد که حتی بیشتر از خانواده در اصلاح و تربیت جامعه نقش دارد .
✍️جامعه اگر در همان محل دوم تربیتی یا مدارس که جایگاه مخصوص آموزش افراد می باشد بطور صحیح و بدون کم و کاستی تربیت داده شود می تواند در رده های بزرگسال که زمان تشکیل خانواده فرد است همان تجربیات و آموخته های صحیح خود را به فرزندان انتقال و حتی قبل از اینکه فرد یا فرزند وارد حوزه تربیتی و آموزشی یا همان مدرسه شود را تا حدودی درک کند که می تواند باز در آموختن دانش برای او و برای آموزش دادن کسی که بعنوان تعلیم دهنده انجام وظیفه می کند راحتر و درک بیشتری از موضوعات داشته ویا پیدا کند اما در غیر اینصورت هر دو طرف هم خانواده و هم مرکز تربیت یا همان مدرسه دچار مشکلات زیادی از جمله عدم رغبت نوآموزبه کسب آگاهی و علم خواهد شد و برای جامعه می تواند نگرانی های زیادی را رقم بزند .
✍️پس باید هر کدام از افراد که در جامعه سهم در تشکیل جامعه را دارند به میزان درک و آگاهی خود در این راستا اقدام کنند تا آنچه را که لازمه یک جامعه بدون نقص و مدرن است را باهم بجا بیاورند .
✍️معلم خود می تواند بعنوان یک الگوی اصلاح شده و بدون نقص در جامعه ایفای نقش کرده و چه در حوزه وظایف خود و چه در خارج از آن برای اصلاح جامعه اقدام نماید و در صورت دیدن کمبودهای فردی و جامعه موظف است بدون ادعا وچشم داشتی اقدام برای رفع آن نماید .
✍️لزومی ندارد که هر فرد در قبال خدمت و انجام برخی امورات جامعه هزینه دریافت نمایند چرا که گاهی اوقات باید حتی برای پاره ای از مسائل که جمعی خطاب میشوند خود نیز هزینه های را پرداخت کند تا آنچه را که همه خواهان آن در طول زندگی اجتماعی هستند را بدست بیاورند .
✍️امیدواریم تمام عزیزانی که در جامعه امروز ادعای یک اجتماع بدون کمبود و اصلاح شده را دارند قبل از اقدام برای اصلاح افراد ابتدا کمبود های فردی خود را رفع کنند تا بتوانند افراد دیگر را نیز بطور صحیح تربیت و اصلاح نمایند.

“آنچه را که جامعه بیشتر از علم نیاز دارد درک از مسائل اجتماعی می باشد که لازمه تشکیل جامعه بدون نقص و اصلاح شده می باشد “