ارزش سهام عدالت بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت.

ارزش سهام عدالت در مسیر نزولی قرار گرفته است و ارزش ریالی آن در تاریخ چهارم شهریور ماه به ۱۵ میلیون و ۹۳۲ هزار تومان رسید.