به گزارش صومای نیوز چند نفر از جوانان روستای هوسین به پاس حمایت از محیط زیست و ورزش روز شنبه بیست و سوم اسفند ماه از روستای هوسین به طرف شهر ارومیه بصورت پیاده حرکت کردند و پیامی با عنوان محیطی پاک ،زندگی سالم و مقابله باکرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی را عنوان کردند .